ETIKAI KÓDEX

A kőolaj és kőolajtermékek termelésével, feldolgozásával és kereskedelmével foglalkozó vállalatok tevékenysége az üzleti élet és a közvélemény figyelmének középpontjában áll. Ez fokozott odafigyelést, felelősségvállalást igényel és megköveteli az üzleti élet írott és íratlan szabályainak maradéktalan betartását. A Magyar Ásványolaj Szövetség tagjai ennek tudatában önként vállalják, hogy a törvényes előírásokon túlmenően az üzleti életük során az Etikai Kódexben megfogalmazottak szerint járnak el és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Magyar Ásványolaj Szövetség etikai rendje A Magyar Ásványolaj Szövetség tagjai Magyarország törvényeit és rendelkezéseit olyan szabályozási elemnek tekintik, amelyek alkalmasak a piacgazdaság megteremtésére. Az azonos versenyfeltételek és az üzleti élet tisztasága csak a törvényes szabályozási kereteken belül valósítható meg. A szövetség tagjai a magyar törvényeket maradéktalanul tiszteletben tartják, és azokkal ellentétes vagy ellentétes szellemű tevékenységet nem folytatnak. A tagvállalatok az adó-, illeték-, vám és a törvényekben vagy rendelkezésekben szabályozott bármilyen fizetési kötelezettségeiknek, az előírásoknak megfelelő időben és azoknak megfelelően maradéktalanul eleget tesznek, továbbá nem támogatják más cégeknek az adózási és vámszabályok megkerülésére vonatkozó igyekezetét. Minden üzleti tevékenységüket nyilvántartják, az érvényben lévő nyilvántartási és könyvvezetési szabályokat, különösképpen azok szellemét messzemenően betartják. A belső ellenőrzési rendszerükön túlmenően maximális segítséget nyújtanak a mérleg auditálásának elkészítéséhez, valamint a hatósági ellenőrzésekhez.

A természeti környezet állapotának fenntartása és annak javítása érdekében az érvényben lévő környezetvédelmi előírásokat olyan minimális követelménynek tekintik, amelynek betartása alapvető követelmény. Arra törekszenek, hogy a víz, a levegő, a talaj és a zajszennyezés csökkentése érdekében a technikai, a helyi és gazdasági adottságoknak megfelelően a törvénykezési előírások szigorúságát meghaladó gyakorlatot folytassanak. Elősegítik, hogy a környezetvédelmi előírások és szabályozások közelítsenek az elfogadott nemzetközi gyakorlathoz és az európai előírásokhoz. A tagok vállalják, hogy az alkalmazottaik részére a baleset és munkavédelem szempontjából megfelelően alkalmas munkahelyet biztosítsanak. Egyúttal olyan körülményeket teremtenek, hogy szolgáltatásnyújtásuk közben vevőik és harmadik személyek biztonsága és messzemenő balesetvédelme biztosítva legyen. A szerződéses partnerekkel folytatott üzleti gyakorlatukban elősegítik, hogy partnereik is azonos jellegű munkavédelmi feltételeket teremthessenek és a munkavédelmi előírások betartásában a legmesszemenőbb együttműködésre törekszenek.

Biztosítják, hogy termékeik és szolgáltatásaik minősége az előírásoknak, leírásoknak és termékismertetőknek megfelelő, beleértve a magyar szabványt is, és termékeik minőségét garantálják. A műszaki- és környezetvédelmi előírások fejlődésének megfelelően termékeik és szolgáltatásaik minőségét fejlesztik, és együttesen fellépnek a bármilyen okból eredő minőségrontással és azzal kapcsolatban a vevők megkárosításával szemben.

Üzleti tevékenységüket a tisztességes verseny alapján, szigorú etikai keretek között kell kialakítaniuk, illetve folytatniuk. Minden tagnak saját Etikai Alapelvet kell kidolgoznia, amely egyebek között világosan kifejezi, hogy a cég teljes mértékben ellenzi bármely alkalmazottjának, illetve partnerének a korrupciónak, illetve tisztességtelen tevékenységnek bármely formájában való részvételét, beleértve ajándék, pénz elfogadását és ajánlását. Ami a munkaerő felvételét illeti, egy tag sem környékez meg közvetlenül, sem burkoltan más tagvállalatnál dolgozó, képzett alkalmazottakat abból a célból, hogy meghatározott állást kínáljon neki és így határozott üzleti előnyhöz jusson. Egészséges üzleti gyakorlatot kell folytatniuk a más tagvállalattól előzőleg az adott szervezet szabályainak megsértése miatt elbocsátott dolgozó alkalmazásának tekintetében. Tudatosan nem alkalmaznak senkit, aki megszegte az adott vállalat Etikai Alapelveit. A szerződéses fegyelem betartását az üzleti élet alapvető feltételének tekintik, és vállalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.

Reklámtevékenységeikben és hirdetéseikben vagy bármilyen társadalmi jellegű tevékenységük során nem alkalmaznak semmi olyan eszközt, amely a termékek, szolgáltatások, vagy bármilyen jellegű tevékenység összehasonlításából a versenytársnak üzleti kára vagy hitelrontása vélelmezhető. Bármely termék összehasonlítása nem irányulhat a versenytársak ellen. Az áru összehasonlítás nem tekinthető megtévesztésre alkalmasnak, ha az elfogulatlan és szakszerű vizsgálat feltételei biztosítva voltak, a vizsgálat a nyilvánossággal az összehasonlított adatokon alapul, és a nyilvánossággal az összehasonlított áruk lényeges tulajdonságait, árát és az ár alkalmazásának feltételeit is közölték. A fenti esetben is megtévesztésre alkalmas az áru összehasonlítás, ha az a vizsgálati eredményt összefüggéseiből kiragadva, célzatosan és egyoldalúan idézi.

A Magyar Ásványolaj Szövetség tagjai tevékenységüket a nyilvánosság és a közvélemény előtt nyíltan végzik. A nyilvánosság és az érdeklődők számára minden olyan információt és adatot közzétesznek, amely nem sérti a saját vagy a szerződéses partner üzleti érdekeit.